Cookiebeleid

I. Wie is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid?

Ingentia Advocaten, handel drijvend onder de benaming Winvoice, vennootschap naar Belgisch recht, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0632.962.612, met maatschappelijke zetel te 3980 Tessenderlo, Schoterweg 11 ([email protected] of 013/29.61.24) erkent het belang van een veilige verwerking van de aan haar toevertrouwde of ontvangen informatie, met inbegrip van persoonsgegevens, en ziet er dan ook op toe dat iedere verwerking zal plaatsvinden conform de heersende nationale regelgeving (de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens ter vervanging van de Privacywet), de ePrivacy Richtlijn 2002/58/EC zoals geamendeerd door Richtlijn 2009/136/EC, alsmede Verordening (EU) 2016/679 (hierna: AVG) van kracht sedert 25 mei 2018.

Winvoice verklaart met betrekking tot het aanwenden van cookies dan ook het volgende:

II. Toepassingsgebied

Het cookiebeleid van Winvoice is van toepassing op de gehele website (www.winvoice.be), alsmede op alle door Winvoice aangeboden onlinediensten waaronder mobiele of webapplicaties.

III. Wat zijn cookies en waarvoor worden zij gebruikt?

De website van Winvoice maakt gebruik van zogenaamde “Cookies” (waaronder HTTP-cookies, web-cookies of browser-cookies).

Dit zijn kleine bestanden of data met een unieke code die worden opgeslagen tussen de browser, server en de harde schijf van uw computer, laptop, tablet of smartphone wanneer je de website raadpleegt en die toelaten bepaalde voorkeuren, instellingen, specificaties en/of overige beperkte (persoonlijke) informatie te registreren om op deze wijze het gebruik van de website te ondersteunen en optimaliseren zodat je dit proces niet bij ieder bezoek aan de website dient te herhalen. Bepaalde cookies kunnen daarnaast aangewend worden voor analytische doeleinden of om marketing te voeren.

Belangrijk om te weten is dat cookies geen virussen of andere malware bevatten en dan ook geen kwaadaardige software of andere programma’s kunnen installeren op uw computer, laptop, tablet of smartphone.

In geval van cookies kan er een onderscheid gemaakt worden tussen twee categorieën van cookies: met name eerstepartij-cookies oftewel first party cookies en derdepartij-cookies oftewel third party cookies.

First party cookies zijn die cookies die door Winvoice zelf beheerd worden en verbonden zijn aan de domeinnaam van de website.

Deze cookies zullen doorgaans bedoeld zijn om de website te laten functioneren en bepaalde instellingen van de gebruiker te onthouden met het oog op een herhaald bezoek.

Third party cookies daarentegen zijn cookies geplaatst op de website van Winvoice die door derde partijen beheerd worden.

Onder beide categorieën kunnen zowel sessiegebonden (i.e. cookies die slechts gedurende het bezoek op de website actief zijn en na het beëindigen van de sessie of het sluiten van jouw browser verdwijnen) als permanente cookies (i.e. cookies die gegevens opslaan op jouw computer, laptop, tablet of smartphone en hier enige tijd bewaard worden) terug te vinden zijn. 

Afhankelijk van de categorie en het soort cookie worden er volgende gegevens verzameld: IP adres, browsergegevens, locatie, naam en voornaam, taal en enig andere persoonlijke informatie die de gebruiker wenst te delen tijdens het bezoek aan de website.

Al deze gegevens kunnen in het kader van de AVG als identificeerbare persoonsgegevens gecatalogeerd worden. Voor meer informatie rond het verwerken van persoonsgegevens kan je steeds het privacybeleid de website van Winvoice raadplegen.

Voor een optimaal gebruik van de website (www.winvoice.be) is het aangeraden cookies te aanvaarden of activeren op uw computer, laptop, tablet of smartphone. Winvoice streeft er immers naar om jouw gebruikerservaring te verbeteren, de website optimaal te laten functioneren en de hier aanwezige inhoud af te stemmen op jouw noden. Voor deze laatste doeleinde is het in kaart brengen van jouw surfgedrag mogelijk.

De (persoons)gegevens waarvan Winvoice via first party-cookies kennis krijgt, worden daarnaast enkel intern verwerkt. Dit steeds met in acht name van de nodige vertrouwelijkheid. De persoonsgegevens die je tijdens een bezoek aan de website verstrekt, worden via een veilige verbinding doorgestuurd tussen jouw browser en de server. Winvoice kan daarentegen geen garanties bieden voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens die via third party-cookies geregistreerd worden. Hiervoor kan je dan ook best het privacy- en cookiebeleid van deze derde partij consulteren (zie titel V hieronder).

Indien je er toch voor opteert het gebruik van cookies te beperken of te weigeren, kan het zijn dat je bepaalde voorkeuren of gegevens bij elk bezoek aan de website opnieuw dient op te geven. Tevens is het mogelijk dat de toegang tot en de functionaliteit van de webpagina beperkt wordt. Voor meer informatie kan je terecht onder hoofdstuk VII.

IV. Soorten cookies

Cookies, zowel wanneer beheerd door Winvoice als door derden, kunnen doorgaans onderverdeeld worden in volgende soortcategorieën:

 • Noodzakelijke cookies: onder deze categorie vallen alle cookies noodzakelijk voor een adequaat functioneren van de website (vb. het registreren van het type browser om de weergave van de website hier op aan te passen, het verdelen van de belasting van de website, het faciliteren van betalingen via de webshop, het voorzien van een mogelijkheid tot reactie en/of interactie door de gebruiker);
 • Functionele cookies:  hiertoe behoren cookies die geprogrammeerd zijn om de  voorkeuren van de websitegebruiker te bewaren met het oog op het optimaliseren van de gebruikerservaring doordat de gebruiker niet verplicht wordt om diens gegevens of voorkeuren per bezoek opnieuw kenbaar te maken (vb. het bewaren van inloggegevens of taalvoorkeuren);
 • Analytische of tracking cookies: deze cookies verzamelen informatie omtrent het websiteverkeer door middel van statistieken op basis waarvan optimalisatie van de website mogelijk gemaakt wordt (vb. registreren en analyseren van de duurtijd van het bezoek, de bezochte pagina’s en de manier waarop een bezoeker op de website terecht komt);
 • Marketing of advertentie cookies: cookies van deze categorie kunnen op bepaalde websites aanwezig zijn om een gebruikersprofiel samen te stellen waar de domeinbeheerder gebruik van kan maken om in gepersonaliseerde advertenties of reclame te voorzien afgestemd op de persoonlijke interesses en voorkeuren van de websitebezoeker;
 • Sociale media cookies: onder deze categorie vallen cookies die een integratie en inbedding van elementen van socialenetwerksites zoals Instagram, Facebook of Youtube op de website mogelijk maken (vb. plugin, pixels en gelijkaardige technologieën). Het kan hierbij gaan om informatie of inhoud die bij deze derde partijen opgeslagen is en via de website getoond wordt.

V. Aanwezige cookies op www.winvoice.be:  

Cookielijst

De cookies op deze website  worden door ons ingesteld en heten interne cookies. We gebruiken ook externe cookies. Dit zijn cookies van een ander domein dan waar je jezelf bevindt. We gebruiken ze voor advertentie- en marketingdoeleinden. In het bijzonder gebruiken we cookies en andere tracking-technologieën voor de volgende doeleinden:

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn nodig, anders werkt de website niet. Deze cookies kunnen niet worden uitgeschakeld. In de meeste gevallen worden deze cookies alleen gebruikt naar aanleiding van een handeling van jou waarmee je in wezen een dienst aanvraagt, bijvoorbeeld uw privacy instellingen registreren, in de website inloggen of een formulier invullen. Je kan jouw browser instellen om deze cookies te blokkeren of om je voor deze cookies te waarschuwen, maar sommige delen van de website zullen dan niet werken. Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op.

Strikt noodzakelijke cookies
CookiesubgroepCookiesGebruikte cookiesLevensduur
.winvoice.beOptanonAlertBoxClosedOptanonConsentDirect365 Dagen, 365 Dagen

Doelgroepgerichte cookies

Deze cookies kunnen door onze adverteerders op onze website worden ingesteld. Ze worden wellicht door die bedrijven gebruikt om een profiel van jouw interesses samen te stellen en je relevante advertenties op andere websites te tonen. Ze slaan geen directe persoonlijke informatie op, maar ze zijn gebaseerd op unieke identificatoren van jouw browser en internetapparaat. Als je deze cookies niet toestaat, zul je minder op jou gerichte advertenties zien.

Doelgroepgerichte cookies
CookiesubgroepCookiesGebruikte cookiesLevensduur
www.google.com_GRECAPTCHAIndirect180 Dagen

Prestatiecookies

Deze cookies stellen ons in staat bezoekers en hun herkomst te tellen zodat we de prestatie van onze website kunnen analyseren en verbeteren. Ze helpen ons te begrijpen welke pagina’s het meest en minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de gehele site bewegen. Alle informatie die deze cookies verzamelen wordt geaggregeerd en is daarom anoniem. Als u deze cookies niet toestaat, weten wij niet wanneer u onze site heeft bezocht.

Doelgroepgerichte cookies
CookiesubgroepCookiesGebruikte cookiesLevensduur
winvoice.be_gid_gat_UA-nnnnnnn-nn_ga_gat_UA-63460261-1Direct1 dag, enkele sonden, 730 dagen

Winvoice tracht de aanwezige cookies naar best vermogen te monitoren en deze lijst te actualiseren waar nodig. Mochten er toch nog bijkomende cookies waarneembaar zijn op de website, neem dan zeker contact op met Winvoice (013/29.61.24, [email protected]) voor meer inlichtingen, dan wel met de derde partij van wie deze cookies afkomstig zijn.

VI. Rechten van de betrokkene

In het kader van de AVG heeft iedere betrokkene waarvan persoonsgegevens verzameld worden volgende rechten (art. 12 t.e.m. 22 AVG):

 • Recht op inzage;
 • Recht op rechtzetting;
 • Recht op beperking van verwerkingen;
 • Recht op bezwaar;
 • Recht op gegevenswissing;
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens; 

Meer informatie over jouw rechten als betrokkene en de mogelijkheden om hierop een beroep te doen kan je steeds terugvinden in het privacybeleid op de website van Winvoice.  

Winvoice behoudt zich het recht voor om geen gevolg te geven aan een verzoek gebaseerd op de rechten zoals hierboven uiteengezet indien (a) de verzoeker geen betrokkene is, (b) de betrokkene een rechtspersoon is, (c) het verzoek betrekking heeft op noodzakelijke of verplichte (technische) cookies waarvoor geen toestemming van de betrokkene vereist is of (d) het verzoek betrekking heeft op cookies die enkel op anonieme wijze informatie registreren.

Winvoice tracht uw verzoek zo spoedig mogelijk te verwerken en tracht hierover terug te koppelen binnen een termijn van 30 dagen. In bepaalde gevallen beschikt Winvoice over het recht de vooropgestelde termijn te verlengen mits voorafgaande informering van de betrokkene (artikel 12.3 AVG). 

VII. Het beperken of blokkeren van cookies

Wens je een wijziging aan te brengen in de toegestane cookies, het gebruik van cookies helemaal af te wijzen of reeds bestaande cookies te verwijderen, dan kan je jouw voorkeur kenbaar maken tijdens het bezoek aan de website via de aanwezige cookiebanner. In de mate van het mogelijke wordt je de mogelijkheid verschaft om jouw voorkeur per type cookie weer te geven, behoudens wanneer jouw toestemming hiervoor niet mogelijk is gelet op het type cookie. Eenmaal je jouw voorkeur hebt doorgegeven, wordt deze keuze onthouden bij volgende bezoeken aan de website en/of applicaties door het gebruik van een functionele cookie.

Daarnaast is het in bepaalde omstandigheden mogelijk de aanwezige cookies te blokkeren door middel van het aanpassen van jouw browserinstellingen. De wijze waarop dit kan gebeuren is afhankelijk van het type browser dat u hanteert.

De specifieke cookies van Google Analytics, waarbij er gegevens van jouw websitebezoek geregistreerd en doorgegeven worden aan Google Inc., kan je mogelijks beperken door het installeren van een zogenaamde “opt-out browser add-on” (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl).

Let wel: het gebruik door Winvoice van noodzakelijke en/of functionele cookies kan niet worden uitgeschakeld daar dit de werking van de website kan compromitteren en dit gebruik is aldus niet onderhavig aan toestemming van de websitebezoeker. Ook wanneer er op anonieme wijze persoonsgegevens verzameld worden, is er geen toestemming vereist.

VIII. Gegevensbeschermingsbeleid van Winvoice

Naast het gebruik van cookies op de website, kan er door Winvoice ook op een andere wijze persoonsgegevens verzameld worden. Deze handeling gaat uit van uw toestemming tot het verwerken van de opgegeven persoonsgegevens (artikel 6.1. a) AVG).

Om die reden raden wij aan tevens het privacybeleid te consulteren. Hier wordt nader ingegaan op de verzamelde persoonsgegevens, de doelstelling, de draagwijdte van het gebruik, de gehanteerde bewaartermijn en jouw rechten als betrokkene.

IX. Wijziging van het cookiebeleid

Winvoice behoudt zich het recht voor haar cookiebeleid op elk ogenblik aan te passen wanneer er zich wijzigingen aan de website voordoen die een invloed hebben op de aanwezige cookies of wanneer dit vereist is in het kader van de geldende wetgeving ter zake.

Wijzigingen zullen steeds gepubliceerd worden op de website (www.winvoice.be) en zijn geldig vanaf deze publicatie. Indien jouw instemming met de voorziene wijziging vereist is, zal je hier uitdrukkelijk van op de hoogte gebracht worden.

X. Toepasselijk recht

Huidig cookiebeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht.

Uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van Ingentia Advocaten zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen die uit het cookiebeleid zouden kunnen voortvloeien, onverminderd het recht van Winvoice om de kwestie aanhangig te maken voor de rechtbanken van de woonplaats van de betrokkene.

XI. Vragen of opmerkingen?

Winvoice tracht jou in haar beleid op een zo transparant mogelijke wijze wegwijs te maken in het gebruik van cookies op de website. Heb je toch nog vragen, opmerkingen of klachten na het lezen van dit cookiebeleid? Neem dan gerust contact op met Winvoice op één van volgende wijzen:

 • Telefonisch: 013/29.61.24
 • [email protected]   
 • Per brief: Schoterweg 11 te 3980 Tessenderlo

Winvoice stelt alles in het werk om jouw vraag of opmerkingen zo spoedig mogelijk te beantwoorden overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Voor meer informatie of klachtenbehandeling kan je daarnaast ook terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit in België te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35 (022/74.48.00) of www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Het cookiebeleid van Winvoice werd laatst gewijzigd op 30.09.2021

Heb je een vraag over ons online platform of je onbetaalde facturen?

We helpen je graag verder!